لیست کارگاه های آموزشی مدیریتی

1- کارگاه آموزشی ، مدیریت بازاریابی و فروش

2-کارگاه آموزشی اصول و فنون مذاکره تجاری