تالیف و ترجمه های دکتر محمد رخشانفر
 

 

  • هوش هیجانی
  • مدیریت ارتباطات و شبکه سازی شرکتی
  • کسب و کار در مریخ
  • بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی
  • ساختارسازی شرکت ها